Zápis detí do MŠ

Riaditeľka materskej školy v Slovinkách v zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods. 1-5 a Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 2 vyhlasuje od 13. februára do 15. marca 2013 zápis detí do materskej školy pre školský rok 2013/14.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť z internetovej stránky materskej školy: www.msslovinky.sk, sekcia: „na stiahnutie“, alebo vyzdvihnúť u riaditeľky (prípadne zástupkyne) MŠ od 13.02.2013 do 15.03.2013 denne, v čase od 07,00 do 15,00 hod.

Podmienky prijatia:

v prípade veľkého záujmu o prijatie detí do MŠ sa prednostne prijímajú deti

–         s trvalým pobytom v obci Slovinky

–         deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku

–         deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

–         deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

–         deti zamestnaných rodičov

K zápisu si prineste:

–         vypísanú a detským lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

–         rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu – na overenie dát uvedených v prihláške)

Categories: Archiv


Pridajte komentár