Zápis detí do MŠ pre šk.rok 2014/15

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle § 59 ods.1-5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v znení neskorších predpisov a § 3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, v znení neskorších predpisov vyhlasuje ZÁPIS DETÍ DO MŠ pre školský rok 2014/15.

Podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o predprimárne vzdelávanie detí sa prednostne prijímajú deti:

– s trvalým pobytom v obci Slovinky

– deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti zamestnaných rodičov

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu stiahnuť z internetovej stránky MŠ, v sekcii „na stiahnutie“, alebo vyzdvihnúť u riaditeľky (príp.zástupkyne) MŠ denne od 17.02. do 15.03.2014, v čase od 7,00 do 15,00 hod.

Categories: Archiv


Pridajte komentár