Materská škola Slovinky

Materská škola SlovinkyMaterská škola (MŠ) je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania našej mladej generácie. Poskytuje predprimárne vzdelanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov. Deti majú možnosť všestranne rozvíjať svoju osobnosť v aktivitách a činnostiach pod vedením kvalifikovaných učiteliek v dvoch triedach – v mladšej (I.) a staršej (II.)

Našim cieľom je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálne a estetickej. Rozvíjať schopnosti a zručnosti detí, utvárať predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie v škole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Bohatý program a výchovná činnosť vo všetkých oblastiach vzdelávania dávajú predpoklady na bezproblémové zvládnutie úloh spojených so vstupom dieťaťa do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania dosahuje základy psychomotorických, osobnostných, sociálnych, komunikatívnych, kognitívnych (rozumových), učebných a informačných kompetencií (spôsobilostí). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Pod vedením riaditeľky MŠ Mgr. Evy Lučanskej do 31.októbra 2023 prevádzku zabezpečujú 4 kvalifikované učiteľky a 6 prevádzkových zamestnancov.

Od februára 2020  sa na výchove a vzdelávaní detí spolupodieľajú 2 pedagogickí zamestnanci z NP PoP a od septembra 2023 z NP POP3 – 1 školský špeciálny pedagóg a 1 pedagogický asistent.

Od novembra 2023 je riadením MŠ poverená Mgr. Darina Tomašovová.Comments are closed.