Materská škola Slovinky

Materská škola SlovinkyMaterská škola (MŠ) je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania našej mladej generácie. Poskytuje predprimárne vzdelanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov. Deti majú možnosť všestranne rozvíjať svoju osobnosť v aktivitách a činnostiach pod vedením kvalifikovaných učiteliek v dvoch triedach – v mladšej (I.) a staršej (II.)

Našim cieľom je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálne a estetickej. Rozvíjať schopnosti a zručnosti detí, utvárať predpoklady na ich ďalšie vzdelávanie v škole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Bohatý program a výchovná činnosť vo všetkých oblastiach vzdelávania dávajú predpoklady na bezproblémové zvládnutie úloh spojených so vstupom dieťaťa do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Dieťa po absolvovaní predprimárneho vzdelávania dosahuje základy psychomotorických, osobnostných, sociálnych, komunikatívnych, kognitívnych (rozumových), učebných a informačných kompetencií (spôsobilostí). Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Pod vedením riaditeľky MŠ: Mgr. Evy Lučanskej , prevádzku zabezpečujú 4 kvalifikované učiteľky a 6 prevádzkových zamestnancov.Comments are closed.