Plánované aktivity

Aktivity, ktoré plánujeme realizovať v tomto školskom roku sú organizované podľa mesiacov, kedy by sa mali konať. Jednotlivé akcie s priloženou foto-dokumentáciou si môžete prezrieť na stránke realizovaných aktivít

September:

–  „krst Knihy pravidiel – Čo sa patrí a čo nie“ –  zásady slušného správania sa v MŠ

Október:

–   športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ

– organizovať dni ovocia a zeleniny  „ Jeseň pani bohatá“ –   v rámci EA

-„Jesenné hry v prírode“  –  púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA

November:

– „S úctou spomíname“ – návšteva pamätníka a hrobov na cintoríne v rámci EA a PV

December:

– „Mikuláško, dobrý strýčko“ – v rámci EA

– „Staráme sa o zvieratá v zime“ – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore

– „Vianočné pečenie“ – príprava vianočných dobrôt

– „Darček pre kamaráta“ – vzájomné obdarovávanie

Január:

–  „Zimné šantenie“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

Február:

– „Fašiangová veselica“  – karneval v MŠ v rámci EA                                   – „Spievaj si slávičku“ – medzitriedna súťaž v speve ľudových piesní

Marec:

– „Kamarátka knižka“ – EA zamerané na rozvoj predčitateľskej gramotnosti

– „Najcennejší dar“ – svetový deň vody – spoznávanie významu vody pre prírodu a človeka, v rámci EA

Apríl:

– zápis detí do 1.ročníka ZŠ

– „Ježko Separko“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie

– „Horí,…idú hasiči“ – vychádzka k hasičskej zbrojnici

Máj:

– športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu

– „Moja domovina“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci

– „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov

Jún:

– MDD, kreslenie na chodníky

– „Detský trojboj“- športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou

– „Zbohom škôlka, lúčime sa!“ – slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmiComments are closed.