Plánované aktivity

Aktivity, ktoré plánujeme realizovať v tomto školskom roku sú organizované podľa mesiacov, kedy by sa mali konať. Jednotlivé akcie s priloženou foto-dokumentáciou si môžete prezrieť na stránke realizovaných aktivít

September

 • „krst Knihy pravidiel – Čo sa patrí a čo nie“ – zásady slušného správania sa v MŠ

Október

 • Mesiac úcty k starším – „Ľúbime Vás, starkí naši“ – vystúpenie pre starých rodičov
 • športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
 • organizovať dni ovocia a zeleniny „ Jeseň pani bohatá“ – v rámci EA
 • „Jesenné hry v prírode“ – púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie detí MŠ a ZŠ v behu na 100 metrov

November

 • „Cesta nie je ihrisko“ – beseda s príslušníkom PZ na dopravnom ihrisku MŠ
 • „S úctou spomíname“ – návšteva pamätníka a hrobov na cintoríne v rámci EA a PV

December

 • „Mikuláško, dobrý strýčko“ – v rámci EA
 • „Vianočný čas“ – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • „Staráme sa o zvieratá v zime“ – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • „Vianočné pečenie“ – príprava vianočných dobrôt
 • „Darček pre kamaráta“ – vzájomné obdarovávanie

Január

 • „Cvičím, cvičíš, cvičíme“ – návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách
 • „Zimné šantenie“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

Február

 • „Fašiangová veselica“ – karneval v MŠ v rámci EA
 • „Spievaj si slávičku“ – medzitriedna súťaž v speve ľudových piesní

Marec

 • „Kamarátka knižka“ – návšteva knižnice v Slovinkách
 • „Prvá pomoc“ – beseda s lekárom a záchranárom RZP
 • „Najcennejší dar“ – svetový deň vody – spoznávanie významu vody pre prírodu a človeka, v rámci EA

Apríl

 • zápis detí do 1.ročníka ZŠ
 • „Ježko Separko“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie
 • „Horí,…idú hasiči“ – ukážka činnosti hasičského zboru z obce
 • „Potulky lesom“ – beseda s lesníkom (výsadba kríkov)

Máj

 • „Moja najdrahšia“-slávnostné RZ spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • „Moja domovina“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci
 • „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • „Slovinské ľudové umenie“ – beseda a ukážka tradičného ľudového umenia (vyšívanie krojov, spev, tanec)
 • „Deň rodiny“ – majáles – hry a aktivity rodičov a detí v spolupráci s rodičmi

Jún

 • MDD, kreslenie na chodníky
 • „Kto vyskočí najvyššie“ – školský výlet do Hozelca
 • „Detský trojboj“- športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou
 • „Hviezdy a planéty“ – exkurzia do Planetária v Prešove
 • „Pyžamová party, alebo posledná noc v škôlke“
 • „Zbohom škôlka, lúčime sa!“ – slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi

 Comments are closed.