Plánované aktivity

Aktivity, ktoré plánujeme realizovať v tomto školskom roku sú organizované podľa mesiacov, kedy by sa mali konať. Jednotlivé akcie s priloženou foto-dokumentáciou si môžete prezrieť na stránke realizovaných aktivít

September:

– „Krst Knihy pravidiel – Čo sa patrí a čo nie“ – zásady slušného správania sa v MŠ

Október:

–  športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás na
skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ

– organizovať dni ovocia a zeleniny „ Vitamíny zo záhrady“ – v rámci EA

– „Šarkan letí…“ – púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA

– „Starkým z lásky“ – vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším

November:

– „S úctou spomíname“ – návšteva pamätníka a hrobov na cintoríne v rámci EA a PV

December:

– „Vitaj milý Mikuláš“ – v rámci EA

– „Staráme sa o zvieratá v zime“ – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore

– „Vôňa Vianoc“ – príprava vianočných dobrôt, príp. ukážka pečenia vianočných oblátok

– „Darček pre kamaráta“ – vzájomné obdarovávanie

Január:

– „Zimné radovánky“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

– „V zdravom tele zdravý duch“ – návšteva telocvične ZŠ

Február:

– „Fašiangový karneval“ – karneval v MŠ v rámci EA

– „Spievaj si slávičku“ – medzitriedna súťaž v speve ľudových piesní

Marec:

– „Marec – mesiac knihy“ – exkurzia do knižnice v Krompachoch, EA zamerané na rozvoj predčitateľskej gramotnosti

– „Najcennejší dar“ – 22. 3. svetový deň vody – spoznávanie významu vody pre prírodu a človeka, v rámci EA

Apríl:

– „Maľujem si vajíčko“ – ukážka výzdoby kraslíc

– zápis detí do 1.ročníka ZŠ

– „Veverička Triedička“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie

– „Potulky lesom“ – beseda s lesníkom

Máj:

– športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu

– „Rodný môj kraj“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci

– „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov

– „Moja krásna rodina“ – spoločné hry a súťaže s mamičkami pri príležitosti Dňa matiek a rodiny

Jún:

– MDD, kreslenie na chodníky (cukrová vata, skákací hrad,…)

– „Pomáhať a chrániť“ – beseda s policajtmi

– „Detský trojboj“- športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou

– „Zbohom škôlka, lúčime sa!“ – slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi

– Školský výlet – podľa dohody a aktuálnej ponuky

– „Pyžamová párty“ – posledná noc v škôlkeComments are closed.