Rada školy

Pri materskej škole je zriadená Rada školy v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Rada školy pracuje v zložení:

  1. Predseda RŠ: Peter Zavada – delegovaný člen zriaďovateľa
  2. Podpredseda RŠ: Miroslava Štecová – zástupca rodičov
  3. Člen: Mgr. Darina Tomašovová – zástupca pedagog. zamestnancov
  4. Člen: Alena Sedmáková – zástupca nepedagog. zamestnancov
  5. Člen: Mgr. Dominik Ďorko – delegovaný člen zriaďovateľa

Zasadnutia Rady školy sa realizujú podľa plánu zasadnutí a v súlade so štatútom Rady školy. Činnosť RŠ je pravidelne zverejňovaná vo výročnej správe.Comments are closed.