Rada školy

Pri materskej škole je zriadená Rada školy v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ustanovením § 9 ods.1 Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Rada školy pracuje v zložení:

1. Predseda RŠ: Gabriela Kopnická – delegovaný člen zriaďovateľa

2. Podpredseda RŠ: Miroslava Štecová – zástupca rodičov

3. Člen: Mgr. Darina Tomašovová – zástupca pedagog. zamestnancov

4. Člen: Alena Sedmáková – zástupca nepedagog. zamestnancov

5. Člen: Jozef Hudec  – delegovaný člen zriaďovateľa

Zasadnutia Rady školy sa realizujú podľa plánu zasadnutí a v súlade so štatútom Rady školy. Činnosť RŠ je pravidelne zverejňovaná vo výročnej správe.Comments are closed.