NP PoP

MŠ je od februára 2020 zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Doba realizácie projektu: od 08/2016 do 08/2023 

Kód projektu v ITMS2014+:312011Y720    

Riadiaci orgán: www.esf.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www. minedu.gov.sk alebo www.minv.gov.sk

np-pop


Comments are closed.