Zápis detí do MŠ pre školský rok 2015/16

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle § 59 ods.1-5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, v znení neskorších predpisov a § 3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, v znení neskorších predpisov vyhlasuje v termíne od 16.02. do 16.03.2015

ZÁPIS DETÍ DO MŠ pre školský rok 2015/16.

Podmienky prijatia:

Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov.

V  prípade zvýšeného záujmu rodičov o predprimárne vzdelávanie detí, sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s trvalým pobytom v obci Slovinky

– deti zamestnaných rodičov

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si rodičia môžu stiahnuť z internetovej stránky MŠ, v sekcii “na stiahnutie”, alebo vyzdvihnúť u riaditeľky (príp.zástupkyne) MŠ denne od 16.02. do 16.03.2015, v čase od 7,00 do 15,00 hod.

 

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár