Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-5 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.2 vyhlasuje od 30.04.2016 do 31.05.2016 zápis detí do MŠ pre školský rok 2016/17.

Podmienky prijatia:

do MŠ sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

– deti s trvalým pobytom v obci Slovinky

– deti, ktoré k 01.09.2016 dovŕšili 3 rok veku

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovom sídle MŠ (z internetovej stránky): www.msslovinky.sk, sekcia „na stiahnutie“, alebo vyzdvihnúť u riaditeľky (príp. zástupkyne) MŠ od pondelka 02.05.2016 denne, v čase od 07,00 do 15,00 hod.

K zápisu detí si prineste:

– vypísanú a detským lekárom potvrdenú  žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (aj s uvedením povinných informácií o očkovaní dieťaťa)

– rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu – na overenie dát uvedených v prihláške – nie je nutné nosiť fotokópiu rodného listu)

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár