Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-5 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.2 vyhlasuje od 30.04.2019 do 31.05.2019 zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/20
 
Podmienky prijatia:
 
do MŠ sa prednostne prijímajú:
 
– deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku
 
– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 
– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 
Ostatné podmienky prijatia:
 
V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:
 
– deti, ktoré k 01.09.2019 dovŕšili 3 rok veku
 
– deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovom sídle MŠ (z internetovej stránky): www.msslovinky.sk, sekcia „na stiahnutie“, alebo vyzdvihnúť u riaditeľky (príp. zástupkyne) MŠ od utorka 30.04.2019 denne, v čase od 07,00 do 15,00 hod.
 
K zápisu detí si prineste:
 
– vypísanú a detským lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (aj s uvedením povinných informácií o očkovaní dieťaťa)
 
– rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu – na overenie dát uvedených v prihláške – nie je nutné nosiť fotokópiu rodného listu)
Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár