Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/21

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-5 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.2 vyhlasuje od 30.04.2020 do 31.05.2020 zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/21

Podmienky prijatia:

do MŠ sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku

– deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré k 01.09.2020 dovŕšili 3 rok veku

– deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na webovom sídle MŠ (z internetovej stránky): www.msslovinky.sk, sekcia „na stiahnutie“. Po jej vypísaní  (bez potvrdenia detským lekárom) prihlášku doručia poštou na adresu: MŠ Slovinky 591, 053 40 Slovinky, alebo elektronicky na adresu: info@msslovinky.sk , alebo ju odnesú do poštovej schránky umiestnenej na obecnom úrade v Slovinkách.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s povinnými údajmi o očkovaní, rodičia doplnia do 2 týždňov po opätovnom spustení prevádzky MŠ.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár