Nový oznam

Oznamujeme rodičom, že sa predlžuje termín poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu deťom zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu zatiaľ do 29.1.2021.

Nástup ostatných detí do MŠ (teda deti, ktoré majú teraz rodičov doma) je plánovaný od 01.02.2021 (všetko však bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie).

Zdroj: https://www.skolske.sk/clanok/55603/grohling-aj-buduci-tyzden-sa-bude-vzdelavat-v-rovnakom-rezime-ako-tento?fbclid=IwAR2d9hngUNV7lz0j-GEQbNWbQb056Iam7KdDqLaVn1JbuZxVj6J-mZMHhnk

O ďalších aktuálnych zmenách Vás budeme informovať priebežne podľa usmernenia vlády a ministra školstva SR.

PROSÍME RODIČOV O ZODPOVEDNOSŤ

Sprevádzať deti do MŠ i pri vyzdvihnutí musí osoba s certifikátom s negatívnym výsledkom alebo potvrdením od lekára o prekonaní Covid. 

Všetky osoby pohybujúce sa v exteriéry i interiéry MŠ dodržiavajú opatrenia – dezinfekcia, odstupy, RÚŠKO používajú dospelí aj všetky deti, dieťa sprevádza vždy iba 1 osoba, zdržuje sa v priestoroch iba nevyhnutný čas najviac 10min.

DODRŽUJTE PROSÍM NASLEDOVNÉ NARIADENIA:

1.  Materskú školu NESMIE navštevovať dieťa žijúce v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola nariadená karanténa.  Pri pozitívnom teste čo i len jedného člena rodiny alebo človeka, s ktorým dieťa býva v spoločnej domácnosti, musia ísť do povinnej karantény všetci jej členovia.

2.    Do vonkajších a vnútorných priestorov MŠ môže vstúpiť iba osoba s negatívnym výsledkom testu alebo osoba na ktorú platia výnimky zo zákazu vstupu viď: korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/30_2021.pdf

3.   Pri prvom nástupe dieťaťa  do MŠ musí každý rodič odovzdať vyplnené tlačivo VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU, o ktoré požiada triednu učiteľku, alebo

stiahnuť tu: https://cloud8d.edupage.org/cloud/vyhlasenie_od_10.09.2020.pdf?z%3ATlQT7HgoMnzzwi9Gq4aJKB8dl1VNM8a%2BLGXOSrLaYg00tenulf1iGoxPI5wzpOPn

OPATRENIA V RÁMCI PREVENCIE NÁKAZY COVID-19

–    dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy je povinná-    deti a sprevádzajúca osoba sa v exteriéri aj interiéri materskej školy pohybuje vždy v rúšku

–    zdržiavanie sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy max.10minút

–    dieťa do MŠ doprevádza 1 sprevádzajúca osoba

–    Materská škola vykonáva ranný zdravotný filter – meranie teploty

–     Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

–    Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako   3dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

–    nosenie hračiek a iných vecí z domáceho prostredia je zakázané!

– zrušenie zberných tried, každé dieťa nastupuje od 6.30h do svojej triedy.

–    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. 

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár