Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-6 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 vyhlasuje od 03.05.2021 do 14.05.2021 zápis detí do MŠ na školský rok 2021/22.

Oznamujeme rodičom, že s účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie POVINNÉ.

Podmienky prijatia:

do MŠ sa prednostne prijímajú:

– deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

– deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré v predchádzajúcom školskom roku neboli prijaté z dôvodu nedostatku miesta (potrebné je podať novú žiadosť)

– deti, ktoré k 01.09.2021 dovŕšili 3 rok veku (bez plienok)

– deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole osobne, po predchádzajúcej telefonickej dohode, alebo stiahnuť na webovom sídle MŠ (z internetovej stránky): www.msslovinky.sk, sekcia „na stiahnutie“. Po vypísaní  a potvrdení prihlášky detským lekárom (o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, s povinnými údajmi o očkovaní) ju zákonný zástupca doručí: osobne, alebo poštou na adresu: MŠ Slovinky 591, 053 40 Slovinky, alebo naskenovanú elektronicky na adresu: info@msslovinky.sk

V prípade, že zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa môže byť prijaté na adaptačný, alebo diagnostický pobyt  po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ po dobu troch mesiacov. O forme pobytu sa rozhodne  s prihliadnutím  na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa  môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky  do MŠ (na dohodnutý čas), alebo ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ (ak nie je dieťaťom plniacim si povinné predprimárne vzdelávanie).

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár