Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

MŠ je od februára 2020 zapojená do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

doba realizácie projektu: od 08/2019 do 11/2022,

kód projektu v ITMS2014+:312011Y720

riadiaci orgán: www.esf.gov.sk

sprostredkovateľský orgán: www. minedu.gov.sk alebo www.minv.gov.sk

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár