Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59, 59a) a Vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 v znení neskorších predpisov, vyhlasuje od 02.05.2023 do 12.05.2023 zápis detí do MŠ na školský rok 2023/24. Prihlášky je možné podávať v stanovenom termíne denne v čase od 7,00 do 14,00 hod.

Podmienky prijatia:

do MŠ sa prednostne prijímajú:

– deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné – t.j. ktoré dovŕšia k 31.08.2023 vek 5 rokov

– deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ostatné podmienky prijatia:

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

– deti, ktoré v predchádzajúcom školskom roku neboli prijaté z dôvodu nedostatku miesta (potrebné je podať novú žiadosť)

– deti, ktoré k 01.09.2023 dovŕšili 3 rok veku (bez plienok)

– deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole osobne, po predchádzajúcej telefonickej dohode, alebo stiahnuť na webovom sídle MŠ (z internetovej stránky): www.msslovinky.sk, sekcia „na stiahnutie“. Po vypísaní  a potvrdení prihlášky detským lekárom (o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, s povinnými údajmi o očkovaní) ju zákonní zástupcovia doručia do MŠ.

V prípade, že zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa môže byť prijaté na adaptačný, alebo diagnostický pobyt  po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ po dobu troch mesiacov. O forme pobytu sa rozhodne  s prihliadnutím  na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa  môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky  do MŠ (na dohodnutý čas), alebo ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ (ak nie je dieťaťom plniacim si povinné predprimárne vzdelávanie).

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár